Forskning och påverkan

En kraftfull röst i den indiska
utbildningsdebatten 
 

PRATHAMS LÖSNING:

Vi identifierar utmaningar och arbetar för att lösa dem.

Prathams Annual Status of Education Report (ASER) mäter grundläggande läs- och matematiknivåer bland barn på landsbygden. År efter år visar rapporten att inskrivning i skolan inte automatiskt leder till att barnen lär sig. Trots en historiskt hög inskrivning bland barn i Indien (97 procent), har låg närvaro, stora klasser och bristfälliga utbildningsmetoder lett till en utbredd inlärningskris i Indien. 

Den information vi har samlat in under det senaste decenniet utgör idag en viktig referenskälla för Indiska beslutsfattare när de beslutar om utbildningspolicy. Vår data ger människor möjlighet att kräva handling och myndigheter möjlighet att fatta informerade beslut.

ASER-centret grundades 2008, baserat på tanken att evidens behövs för handling. Centret är en självständig del av Pratham. Att identifiera och kvantifiera en utmaning är det första steget till att hitta en lösning och kunna handla. ASER fyller ett viktigt behov genom att bidra med sådan kunskap.

 

I över ett decennium har Prathams volontärer årligen testat 600 000 barn i över 16 000 byar över hela Indien, för att bedöma deras kunskapsnivåer i språk och matematik. 

 

HUR GÖR VI DET?

Vi kvantifierar lärande.

Pratham har utvecklat ett enkelt utvärderingsverktyg som vem som helst kan använda. Testet består av två papper: Ett där barn får läsa bokstäver, ord, paragrafer och längre texter; och ett där barnen får läsa siffror och lösa enkla tal i subtraktion och division. Testadministratören markerar den högsta nivå barnet klarar av att läsa och räkna på - och sammanställer informationen för varje by.

Utvärderingen mäter också kvaliteten på bland annat skolornas lokaler, undervisningsmaterial, toaletter och dricksvatten. 

 

ASERs enkla utvärderingsverktyg och utarbetade metoder gör att vi kan förstå utmaningarna inom Indiens utbildningssystem på ett konkret sätt. Den kunskapen gör det möjligt för oss att ta fram effektiva utbildningsaktiviteter för de barn som behöver det mest.  

 

Vi gör kunskap synligt.

ASERs volontärer går inte till skolorna; istället besöker de ett urval av hem i varje landsbygdsdistrikt i Indien. Undersökningen blir en dialog mellan lokala samhällen och volontärer, där föräldrar, lärare och grannar engageras i processen. Barn testas framför sina föräldrar, vilket gör att kvaliteten på barnets utbildning blir synlig för alla. 

Vi ser att den här kunskapen växer till handling när föräldrar och samhällen förstår att deras barn inte lär sig, trots att de går i skolan. 

 

Genom att besöka barn i hemmet, kan ASERs volontärer också samla in data från de barn som är inskrivna i skolan men som inte närvarar på lektionerna. 

 

Vi uppmuntrar samarbete och utvärdering.

En så stor bedrift kräver enormt mycket stöd. Pratham använder en lågkostnadsmetod som enkelt kan skalas upp. 25 000 volontärer från över 500 partnerorganisationer hjälper oss genomföra enkäten under en period av 100 dagar. Resultatet sammanställs och kommuniceras brett: till media, beslutsfattare och civilsamhälle. 

Under 2013 satte Pratham också upp en avdelningen för mätning, uppföljning och utvärdering av sina utbildningsprogram. Avdelningen utvärderar resultat, ger återkoppling för förbättringar och föreslår nödvändiga justeringar för att kunna skala upp program och göra dem alltmer hållbara.  

 

EN NÄRMRE TITT PÅ INDIENS UNGDOMAR

ASER 2017: Beyond Basics

Efter att i över tio framgångsrika år ha samlat information om grundskolan ville Pratham också förstå hur ungdomar mellan 14-17 år har det. Den generationen var den första som avklarade åtta år av skolgång efter att Indien införde en lag om rätten till gratis och obligatorisk skolgång för barn. Undersökningen som gjordes 2017 mätte ungdomarnas kunskaper inom flera områden. Förutom direkta kunskaper inom språk och matematik testades exempelvis  ungdomarnas förmåga att applicera kunskaper på mer praktiska problem och geografi.   

 

Beyond Basics var den första undersökningen som involverade ungdomar mellan 14 till 18 år. Rapporten såg att miljoner barn och ungdomar inte har fått tillräcklig utbildning för att kunna försörja sig själva, sina familjer, eller i längden sina samhällen. 

 

FUNGERAR DET?

ASER påverkar utbildning över hela världen.

I Indien har ASER resulterat i skapandet av vårt utbildningsprogram Read India, där vi vill säkerställa att alla barn har grundläggande läs- skriv och mattekunskaper. 

 

Utvärderingar som bygger på ASER-modellen implementeras idag i över tolv länder på tre olika kontinenter. Alla med målet att mäta barns lärande och verka för en förbättrad kvalitet på utbildningen. 

 

Vår ASER-modell har också inspirerat parallella medborgarledda utvärderingar. Utvärderingarna görs redan i sju olika länder och ytterligare fem planerar att implementera dem under kommande år. Över tre kontinenter ser vi hur utvärderingarna når över en miljon barn varje år. Tillsammans har nätverket, som kommit att kallas People's Action for Learning (PAL), som mål att ta utvärdering och inlärning till kärnan av utbildningspolicy och implementering.