Jun 15, 2021

We must bring girls to the front

World Humanitarian Forum
 

Prathams CEO Rukmini Banerji talar på World Humanitarian Forum London 2021.

Prathams CEO Rukmini Banerji deltog i ett panelsamtal – Education for all: empowering women and girls –  under World Humanitarian Forum London 2021, där hon tillsammans med Wongani Grace Taulo (UNICEF) och Rose Caldwell (Plan International UK) diskuterade kvinnors och flickors utbildning.

Kriser som Covid-19 har alltid en oproportionerlig påverkan på flickor, och forskning visar att pandemin har förstärkt redan existerande ojämlikheter. Många flickor kommer inte återvända till skolan när samhällen öppnar upp igen, och riskerar även att bli bortgifta. Panelisterna var överens om att bra utbildning grundar sig i jämställdhet och inkludering – och att det efter pandemin är viktigt att nå varje barn med bra utbildning. Rukmini poängterade att vissa barn förvisso är inskrivna i skolan – men går ändå inte dit. Detta är en viktig grupp att prata om då denna grupp lätt blir osynlig – det ser ut som att barnen går i skolan men i själva verket gör de inte alltid det. De gånger de väl går till skolan ligger det efter och hamnar längst bak i klassrummet – både bildligt och skriftligt – och till slut går de inte till skolan alls. Detta är vanligt förekommande bland flickor i mellanstadieåldern.

För att både se till att alla flickorna kommer tillbaka till skolan efter pandemin men också att flickors utbildning prioriteras i framtiden så gav panelisterna flera förslag. De uppmanar regeringar att ta sitt ansvar i att stötta flickor att komma tillbaka till skolan, med policys som underlättar återgången samt att öka finansieringen och därigenom kvalitén på flickors utbildning. Ledare och beslutsfattare måste lyssna på vad flickorna behöver och vill för att kunna uppnå sin fulla potential – det är flickorna själva som är experter på sina liv. De menade också att det är viktigt att påverka hela samhällen så att flickorna är uppmuntrade att fortsätta utbilda sig av de de har runt omkring sig. Rukmini betonade att “We must bring girls to the front”.