Mar 07, 2022

Årsmöte 26:e april

 

Vi hälsar våra medlemmar, förtroendevalda och andra intresserade välkomna till vårt årsmöte den 26:e april kl. 18.00. Mötet kommer att hållas på Norrsken House, Birgerjarlsgatan 57 c, 113 56 Stockholm.

Endast medlemmar i organisationen har rösträtt. Medlem blir du här.

OSA till info@prathamsweden.org senast den 25:e april om du vill delta. Dagordning inför mötet finns nedan.

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta!

Med vänliga hälsningar,
Pratham Sweden

Dagordning:

1. Öppnande av mötet
2. Fastställande att mötet blivit behörigt utlyst
3. Val av ordförande, sekreterare och två justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Frågor rörande:
a. Fastställande av i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning
b. Ansvarsfrihet åt styrelsen
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Val av revisor
10. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
11. Bestämmande av medlemsavgift
12. Val av valberedning
13. Behandling av från styrelsen vald fråga
14. Enskilda medlemmars frågor och förslag till styrelsen eller ledamöter samt styrelsens yttrande över dessa.
15. Bestämmande och förslag om årets insamlingar samt verksamhet som kommer att pågå under året
16. Avslutande av mötet

Välkommen!