Stadgar

Allmänna bestämmelser, Stadgar

§ 1, Pratham Sweden (802453-1058) är en ideell förening som verkar för att förbättra den allmänna grund- och förskoleutbildningen för barn i Indien, samt för att sprida vidare moderorganisationen Prathams budskap om hur man kan motverka utbildningsklyftorna i utvecklingssamhällen.

Verksamhet

§ 2, Pratham Sweden baseras på frivilliga medlemmar och är därför beroende av frivilligas aktiva verkan. Medlem av Pratham Sweden är den som betalar medlemsavgift. Till verksamheten hör insamlingar, donationer och projekt som involverar medlemmar, föreningar, företag och privatpersoner i ändamål av§1.

§ 3, Pratham Swedens räkenskapsår ska vara kalenderår. För varje räkenskapsår ska styrelsen se till att en årsredovisning, och verksamhetsberättelse upprättas.

Styrelse och generalsekreterare

§ 4, Pratham Swedens styrelse har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 5, Styrelseledamöter föreslås av valberedning, och väljs av årsstämman. Styrelsen skall bestå av minst sex och högst 10 ledamöter.

Styrelsen konstituerar sig själva.

§ 6, Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan sekreteraren, kassören och de organ som styrelsen inrättar.

Styrelsen skall fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation.

Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för när och hur uppgifter för styrelsens bedömning av den ekonomiska situationen skall samlas in och rapporteras till styrelsen.

Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I arbetsordningen skall det anges hur arbetet i förekommande fall skall fördelas mellan styrelsens ledamöter, samt hur ofta styrelsen skall sammanträda.

Dokumenten ska undertecknas av samtliga styrelsemedlemmar.

§ 7, Styrelsen är beslutför om hälften av ledamöterna finns närvarande. Röstningar beslutas genom majoritetsprincipen. Vid lika röstetal, avgörs röstningen av den meningen ordföranden biträder. Omröstningar ska redovisas i protokoll.

Revisor

§ 8, En godkänd eller auktoriserad revisor eller ett godkänt eller auktoriserat revisionsbolag skall väljas på årsmöte. Revisorn skall granska Pratham Swedens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och sekreterarens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsmötet och berättelsen skall upprättas enligt vid varje tidpunkt gällande lag.

Valberedning

§ 9, Valberedningen tillsätts av årsmötet, och sitter på kvalificerat uppdrag. Valberedningen ska ge förslag på en bra sammansatt styrelse, revisorer och övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Valberedningen rapporterar direkt till årsmötet.

Årsmöte

§ 10, Kallelse till årsmötet sker genom styrelsen till samtliga medlemmar via brev eller epost. Tillsammans med kallelsen skickas dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse, och förslag om nya styrelseledamöter senast två veckor före årsmötet. Kallelse och medföljande dokument skall också läggas upp på Pratham Swedens hemsida. Årsmötet sker varje år inom perioden mars – juni. Förutom årsmöte kan också medlemsmöten ordnas, dessa sker efter behov. Styrelsen kallar till medlemsmötena på samma sätt som till årsmötena.

§ 11, Följande ärenden skall behandlas vid årsmötet.

1. Fastställa att mötet blivit behörigt utlyst.

2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare.

3. Godkännande av dagordning.

4. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

5. Frågor rörande:

a. Fastställande av i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning.

b. Disposition av föreningens vinst eller förlust.

c. Ansvarsfrihet åt styrelsen.

6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

7. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter.

8. Bestämmande av årsavgift.

9. Val av valberedning.

10. Behandling av, i förekommande fall, från styrelsen vald fråga.

11. Enskilda medlemmars frågor och förslag till styrelsen eller ledamöter samt styrelsens yttranden över dessa. För att medlemmars frågor och förslag skall kunna behandlas vid mötet måste de ha kommit till styrelsen senast en vecka före mötet.

12. Bestämmande och förslag om årets insamlingar samt verksamhet som kommer att pågå under året.
Andra ärenden än de ovanstående får endast tas upp på mötet om det angivits i kallelsen.

§ 12, Styrelsen kan kalla till extra årsmöte om nödvändigt. Kallelse sker på samma sätt som vid ordinarie årsmöte.

§ 13, Varje medlem enligt § 2 är röstberättigad.

§ 14, Omröstningar sker slutet. Vid jämt antal röster avgörs frågan med lottdragning. Ordförande drar lotten. Varje närvarande röstberättigad har en röst.

Medlemsmöte

§ 15, Styrelsen skall kalla till medlemsmöten vid behov. Kallelse till medlemsmöte skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före mötet genom hemsidan. Följande ärenden skall behandlas vid medlemsmötet:

1. Val av ordförande, sekreterare samt en eller två justerare att jämte ordföranden underteckna protokollet.

2. Övriga ärenden som årsmötet hänskjutit till medlemsmötet.
Samma omröstningsregler gäller som vid årsmötet. Vid medlemsmöte äger varje närvarande medlem enligt § 2 en röst.

Firmatecknare

§ 16, Firmatecknare beslutas av styrelsen.

Ändring av stadgar

§ 17, Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid årsmötet. För giltigt beslut om ändring av dessa stadgar fordras att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade. För beslut om ändring av § 1 i dessa stadgar fordras dock att beslutet på två på varandra följande årsmöten av vilka minst ett är ordinarie.

Upplösning av Pratham Sweden

§ 18, För beslut om Pratham Swedens upplösning fordras att styrelsen till årsmötet föreslagit Pratham Swedens upplösning och att förslaget är enhälligt bland röstberättigade på ett årsmöte. Om beslut fattas om Pratham Swedens upplösning skall styrelsen tillse att Pratham Swedens fonder och övriga tillgångar blir använda till ändamål som är förenliga med Prathams syfte.

Dela: