Resultat

Rapport från våra Learning Camps, 2013-2014

 

Bakgrund
Vid årsskiftet 2013/2014 sände vi en donation till Indien som fördelades över nio olika Learning Camps i områdena Sangharsh Nagar och Raju Nagar. Syftet är att ge inlärningsstöd till barn från underpriviligerade områden. Programmen förser de yngsta barnen i åldern 3-7 med grundläggande läs- och skrivkunnighet, samt kompletterande stöd inom ämnena läs- och skrivkunnighet, matematik, naturvetenskap och språk för barn i åldern 8-14. Tanken är att barnen genom Prathams Learning Camps ska komma ikapp i skolan, och fylla inlärningsmålen för att kunna fortsätta sin ordinarie skolgång.

Pratham Swedens Learning Camps
Pratham Swedens läger utfördes i två omgångar under perioden september-november 2014, med fokus på språk och matematik för barn i åldern 8-14. Alla barn som deltog var del av Prathams Library Program, där lärarna upptäckt att kunskapsnivån hos eleverna var alarmerande låg, och därför observerat att en inlärningsintervention skulle kunna hjälpa barnen att uppfylla sina kunskapsmål.

Omgång 1: Språkläger
Under språklägret delades barnen upp i sex grupper om 16-17 barn vardera. För varje grupp hölls fyra dagar fylla av intensiva tvåtimmarslektioner, vilka uppgick i totalt 20 timmars språkstudier. Sammanlagt 97 barn deltog i dessa läger. Aktiviteter varierade från alfabetsövningar, ordförrådsbyggande, tankekartor, diktamen, paragrafläsning, ordlekar, kedjeläsning och grammatik med fokus på substantiv, pronomen och adjektiv, samt historieberättande.

Efter 10 dagar hade 83 av 97 barn avancerat från ord- till paragrafnivå. De resterande 14 barn som inte visade utveckling saknade närvaro.

Omgång 2: Matematikläger
Matematiklägret bestod av sammanlagt 143 barn. 95 av dessa fortsatte med detta läger efter avslutat språkläger, och 48 nya barn anslöt sig till lägret. Utbildningen ägde rum under två faser om 15 dagar, i vilka barnen delades in i grupper beroende på resultat från ett diagnostiskt test.

Fas 1: 25:e september – 17:e oktober, 2014
Aktiviteter varierade från nummerläsning och nummeridentifiering (1-100), nummerlekar, tankekartor, addition och subtraktion till problemlösning. Gruppen för barnen som uppnått högst resultat på det diagnostiska testet fick även träna enkel multiplikation och division.

Inledningsvis kunde 25 av barnen endast identifiera nummer 1-9, 92 stycken kunde identifiera nummer 10-99 och 26 stycken kände igen nummer upp till 10 000. 15 dagar senare hade alla barnen avancerat från ensiffrig nivå. 70 barn låg på tvåsiffrig nivå och 73 barn kände igen nummer upp till 10 000.

Vid början av denna fas kunde 29 barn även utföra 2-siffrig addition. Vi slutet av lägret hade 117 uppnått detta stadie, och de 29 som inledningsvis hade legat på additionsnivå kunde nu utföra enkel subtraktion.

Fas 2: 10-29:e november, 2014
Fas 2 byggde vidare på den första omgången av matematiklägret och hölls några veckor senare. Under mellantiden fick kunskapen sjunka in med hjälp av individuella övningsuppgifter. Upplägget var detsamma som vid fas 1, vilken nu hade byggt upp barnens självförtroende och studieanda.

Vid slutet av fas 2 hade samtliga barn avancerat från enkelsiffrig nummeridentifikation, samt majoriteten (99 st) kunde identifiera nummer upp till 10 000. Ytterligare 24 barn hade uppnått additionsnivå (totalt 99 % av barnen!), 79 fler kunde använda subtraktion och 20 barn hade även lärt sig enkel multiplikation!

Dela: